خانه / استان قم / نتایج پذیرفته شدگان ۲ برابر ظرفیت تامین اجتماعی استان قم

نتایج پذیرفته شدگان ۲ برابر ظرفیت تامین اجتماعی استان قم

نتایج پذیرفته شدگان دو برابر ظرفیت آزمون استخدامی مورخ ۹۳/۷/۴سازمان تامین اجتماعی -مدیریت درمان قم

رشته شغلی: بهدار

ردیف نام نام خانوادگی کد ملی شماره داوطلب

۱ معصومه جعفری ارشاد ۶۴۷۹۹۵۷۷۶۸ ۲۳۱۴۰۶

۲ امنه امینی زاده ۳۷۱۲۳۳۸۲۸ ۲۳۱۴۱۰

۳ ماهزر حبیب پور ۲۹۴۹۸۶۲۷۰۵ ۲۳۱۴۰۹

رشته شغلی: پزشک عمومی

ردیف نام نام خانوادگی کد ملی شماره داوطلب

۱ زهره کیایی نژاد ۳۸۱۷۲۵۸۱۲ ۲۳۱۷۹۳

۲ سیدمهدی محصل همدانی ۳۸۱۳۳۵۸۲۸ ۲۳۲۲۸۲

رشته شغلی: کارشناس اتاق عمل

ردیف نام نام خانوادگی کد ملی شماره داوطلب

۱ مجید صادقی ۳۷۰۲۸۹۷۱۴ ۲۳۱۸۷۸

۲ مریم سیستانی ۱۷۵۷۳۹۴۳۹۷ ۲۲۲۳۰۶

۳ جمال جعفری ۵۲۰۲۴۵۳۷۷ ۲۳۱۸۷۹

۴ سیدعلی فاطمی ۳۷۰۲۵۹۳۱۹ ۲۳۱۸۷۷

۵ محبوبه علی بیگی ۳۷۰۰۹۷۸۷۴ ۲۳۱۵۶۰

۶ زهرا مظفری ارجمند ۳۷۴۰۹۸۵۷۳ ۲۳۱۵۵۹

رشته شغلی: کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی

ردیف نام نام خانوادگی کد ملی شماره داوطلب

۱ فاطمه السادات ادنانی ۳۸۶۰۰۷۲۵۱ ۲۳۱۵۷۵

۲ زینب علایی ۱۲۵۲۴۷۲۷ ۲۳۱۵۷۱

۳ اکرم عبداللهی ۳۸۵۶۰۵۵۶۰ ۲۳۱۵۷۲

۴ فاطمه لطفیان نادر ۴۳۷۲۴۴۸۹۵۳ ۲۳۱۵۸۱

۵ الهه وفایی ۳۸۶۳۴۸۹۸۷ ۲۳۱۵۷۶

۶ فاطمه دولتی ۳۸۶۰۶۵۹۴۲ ۲۳۱۵۷۷

۷ رضا حاجی بگلو ۱۰۵۰۰۰۲۵۷۱ ۲۳۱۸۸۲

۸ زهرا صدراللهی ۳۸۶۵۴۹۸۱۸ ۲۳۱۵۸۰

رشته شغلی: کارشناس امور مالی

ردیف نام نام خانوادگی کد ملی شماره داوطلب

۱ مهدی کرمی ۳۸۳۸۱۷۵۸۷ ۲۳۲۱۱۸

۲ مصطفی نیک زاد ۳۸۵۹۰۹۹۵۰ ۲۳۲۱۴۱

۳ محمد زمانی پویا ۳۸۶۳۷۶۳۶۰ ۲۳۲۱۶۴

۴ سیدمحسن طباطبایی ۳۸۶۱۳۹۸۸۱ ۲۳۲۱۲۴

رشته شغلی: کارشناس پرتوشناسی

ردیف نام نام خانوادگی کد ملی شماره داوطلب

۱ زهرا متقی ۳۸۶۱۲۹۷۱۱ ۲۳۱۵۹۹

۲ فاطمه وایلی ۳۷۴۴۹۸۲۳۷ ۲۳۱۵۹۲

رشته شغلی: کارشناس پرستاری

ردیف نام نام خانوادگی کد ملی شماره داوطلب

۱ محمدمهدی ابدالی ۳۷۰۰۳۴۳۱۷ ۲۳۱۹۰۶

۲ سیدحسین قاضوی ۳۸۵۹۸۶۰۸۴ ۲۳۱۹۰۴

۳ عیسی نصیری ۵۶۰۹۸۵۱۷۳۴ ۲۳۱۹۱۸

۴ نیلوفر حسنی ۲۳۰۰۵۰۸۰۶۰ ۲۳۱۶۰۴

۵ محمد تکیه ۳۸۴۷۴۰۱۲۱ ۲۳۱۹۰۸

۶ معصومه خلیلی متین ۳۷۳۱۵۸۶۵۳ ۲۳۱۶۵۵

۷ مصطفی نوری ۳۷۰۱۸۹۷۵۲ ۲۳۱۹۱۹

۸ طاهره جاویدکال چاقوکی ۵۰۳۹۷۶۶۸۴۱ ۲۳۱۶۱۳

۹ صدیقه حیدری مجد ۴۹۱۱۵۷۵۰۲۶ ۲۳۱۷۰۱

۱۰ شهرام قلی پور ۱۵۹۰۰۷۹۹۲۲ ۲۳۱۹۲۲

۱۱ طیبه خطیبی کشکک ۳۷۰۰۳۵۸۳۶ ۲۳۱۶۶۹

۱۲ حمیدرضا حیدرزاده ۳۷۰۳۹۳۴۴۹ ۲۳۱۹۲۱

۱۳ رضا فرصتی ۲۵۷۲۶۴۴۳۷۱ ۲۳۱۹۰۲

۱۴ فاطمه فرجی ۵۵۹۸۵۳۰۷۶ ۲۳۱۶۸۸

۱۵ معصومه مصطفی زاده ۱۶۳۹۸۱۰۹۳۵ ۲۳۱۶۴۷

۱۶ مریم صالح نیا ۳۸۶۳۱۳۸۵۷ ۲۳۱۶۰۸

۱۷ پروانه محمودی ۳۷۰۰۶۲۸۳۳ ۲۳۱۶۲۸

۱۸ هادی قادری فر ۳۸۶۳۹۹۳۴۴ ۲۳۱۹۰۵

۱۹ حمید نیک پور ۳۷۰۰۲۴۷۲۹ ۲۳۱۹۱۱

۲۰ صدیقه احمدی نسب ۳۷۰۲۷۵۲۲۵ ۲۳۱۶۷۱

۲۱ منصوره احمدی ۳۷۰۰۸۰۴۸۳ ۲۳۱۶۶۶

۲۲ هدی کسایی ۴۷۱۱۰۴۴۵۰۷ ۲۳۱۶۹۲

۲۳ زینب اقاجانی ۳۷۰۳۴۶۴۰۸ ۲۳۱۷۰۵

۲۴ زهرا ابراهیمی ۱۲۴۰۰۱۶۰۶۹ ۲۳۱۶۵۹

۲۵ محمدحسین محمدی ۳۸۵۹۴۲۴۸۶ ۲۳۱۹۱۶

۲۶ سعید یوسفی ۵۰۸۹۹۲۷۴۹۹ ۲۳۱۹۲۳

۲۷ الهام زمانی ۳۸۷۵۶۹۶۴۷۶ ۲۳۱۶۴۶

۲۸ مریم ونک ۳۷۰۱۴۴۵۱۱ ۲۳۱۶۹۱

۲۹ فاطمه قایدی حیدری ۱۱۱۱۹۰۱۱۷۱ ۲۳۱۷۰۸

۳۰ ندا فراهانی ۳۸۶۱۴۰۷۱۵ ۲۳۱۶۲۷

۳۱ الهه محمدی ۳۷۰۴۲۷۸۴۱ ۲۳۱۶۲۳

۳۲ راضیه محمدی ۳۸۵۹۸۹۲۸۸ ۲۳۱۶۴۰

۳۳ محسن محمدی دریابیکی ۳۸۶۱۸۵۸۰۸ ۲۳۱۹۱۷

۳۴ ازاده شیخ ۳۷۰۳۲۲۳۰۴ ۲۳۱۶۳۲

۳۵ لیلا نادری ۵۵۰۰۱۵۵۴۱ ۲۴۵۶۰۶

۳۶ سمانه عابدی ۳۸۶۰۹۷۱۷۸ ۲۳۱۶۶۰

۳۷ فاطمه یوسفی پویا ۳۸۶۶۰۲۸۳۲ ۲۳۱۶۸۳

۳۸ حدیثه حامدی ۳۸۵۲۲۴۹۳۱ ۲۳۱۶۳۶

۳۹ حسنعلی همتی ۴۲۸۶۰۵۸۲۹۸ ۲۳۱۹۲۰

۴۰ افسانه محمدی ۳۷۰۰۶۱۸۲۹ ۲۳۱۶۲۰

۴۱ ازاده دهقانی ۳۷۰۳۶۸۹۶۷ ۲۳۱۶۷۴

۴۲ حمیده منتعلی ۳۸۶۱۴۹۸۹۵ ۲۳۱۶۱۸

۴۳ علی اسکندری ۳۸۶۶۹۰۲۵۱ ۲۳۱۹۰۳

۴۴ علی نایبی ۳۷۲۴۰۳۵۷۳ ۲۳۱۹۱۴

رشته شغلی: کارشناس پرستاری

ردیف نام نام خانوادگی کد ملی شماره داوطلب

۴۵ کلثوم یزدانی ازادبنی ۵۸۲۹۹۵۷۳۸۸ ۲۳۱۶۸۴

۴۶ فاطمه محمودلو ۳۸۶۲۷۰۵۸۹ ۲۳۱۶۲۶

۴۷ مریم اسمعیلی عسکری شریف اباد ۳۸۶۰۳۱۱۷۷ ۲۳۱۶۵۳

۴۸ سمانه محمدخانی زاده ۳۸۵۹۷۴۱۰۸ ۲۳۱۷۰۲

۴۹ فهیمه محققی ۳۸۳۴۴۴۲۸۵ ۲۳۱۶۶۵

۵۰ مرضیه همتی ۳۸۶۴۷۴۷۸۸ ۲۳۱۶۴۲

۵۱ علی کبیری پور ۳۷۰۲۵۲۵۴۳ ۲۳۱۹۱۲

۵۲ فاطمه نظری ۳۸۶۱۰۴۵۴۹ ۲۳۱۶۵۸

۵۳ نسرین فرزان ۳۸۱۱۳۳۵۷۵ ۲۳۱۶۱۵

۵۴ نوشین یعقوبی کیا ۳۸۶۱۶۳۲۴۳ ۲۳۱۶۲۵

۵۵ حسین عارفی پور ۳۷۰۰۴۵۵۲۱ ۲۳۱۹۰۹

۵۶ مینا اسمعیلی ۳۸۵۲۵۶۹۴۹ ۲۳۱۶۰۶

۵۷ ایمان سیفی ۵۲۷۹۸۶۶۴۱۵ ۲۳۱۹۰۷

۵۸ مدینه دستوم ۱۸۶۱۷۲۷۱۹۴ ۲۳۱۶۱۷

رشته شغلی: کارشناس مامائی

ردیف نام نام خانوادگی کد ملی شماره داوطلب

۱ فرزانه ضایفی ۳۷۰۵۰۶۷۹۰ ۲۳۱۷۳۱

۲ طیبه ساجدی ۳۸۶۱۰۰۱۵۲ ۲۳۱۷۲۷

رشته شغلی: کارشناس هوشبری

ردیف نام نام خانوادگی کد ملی شماره داوطلب

۱ عطیه بدری ۳۷۰۳۹۵۶۹۷ ۲۳۱۷۶۲

۲ منیره سادات حسینیان ۳۸۶۵۸۷۷۵۲ ۲۳۱۷۶۴

رشته شغلی: متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار

ردیف نام نام خانوادگی کد ملی شماره داوطلب

۱ اعظم حاجی وند ۳۸۶۵۵۹۰۹۰ ۲۳۱۷۶۵

۲ طاهره اعلمی ۴۷۱۱۳۲۳۳۲۵ ۲۳۱۷۶۶

۳ مرضیه ضوان طلب ۳۸۶۳۰۲۳۳۲ ۲۳۱۷۶۷

۴ نرگس رنجبرهاردنگی ۱۱۷۱۳۶۵۳۴۹ ۲۰۶۷۷۰

رشته شغلی: متصدی خدمات اداری

ردیف نام نام خانوادگی کد ملی شماره داوطلب

۱ مهدی زند ۳۷۰۱۰۱۹۷۹ ۲۳۱۸۴۵

۲ سیدسعید منتظری ۳۷۰۲۷۶۷۱۱ ۲۳۱۸۶۶

۳ مهدی یزدلی ۳۷۰۱۱۵۱۰۴ ۲۳۱۸۲۸

۴ امیرحسین دایی ۱۲۶۶۸۰۲۸ ۲۳۱۸۷۲

الف-توضیحات

 از بین اسامی اعلام شده از سوی سازمان سنجش، طبق قوانین جاری سازمان تامین اجتماعی، دو برابر مجوز تعیین شده جهت هر عنوان شغلی و محل خدمت با لحاظ جنسیت و اولویت امتیاز مکتسبه جهت شرکت در آزمون مصاحبه به شرح جداول ذیل اعلام گردیده است.

 پس از انجام مصاحبه استخدامی ۱٫۵ برابر مجوز ها از محل مصاحبه شدگان بر اساس اولویت امتیاز مکتسبه نهایی(آزمون کتبی و مصاحبه)، جهت انتخاب اصلح به هسته گزینش منطقه یک معرفی خواهند شد و پس از تعیین افراد اصلح، معرفی شدگان بعنوان منتخبین نهایی به منظور انجام مراحل استخدامی فراخوانده می شوند.

کلیه پذیرفته شدگان دو برابر ظرفیت، در عناوین شغلی اعلام شده طبق جداول مندرج، با در دست داشتن مدارک مورد نیاز در بند ب در تاریخ های ذیل به منظور تشکیل پرونده مصاحبه استخدامی، به نشانی قم –بلوار ۵۵متری عماریاسر- نبش کوچه ۳۲-ساختمان مدیریت درمان تامین اجتماعی – طبقه سوم – امور اداری مراجعه فرمایند :

۱- از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۱۸ عصر روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۸/۹۳

۲- از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۳ عصر روز پنج شنبه مورخ ۲۹/۸/۹۳

ب- شرایط و مدارک مورد نیاز:

۱- اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه.

۲- اصل و تصویر کارت ملی

۳- اصل و تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم در مورد آقایان.

۴- اصل و تصویر مدرک تحصیلی مرتبط با عنوان شغلی مورد تقاضا مطابق با جدول پیوست.

۵- ارائه گواهی پایان طرح لایحه نیروی انسانی (خدمات قانونی) در مورد مشمولین طرح اجباری در عناوین شغلی رسته بهداشت و درمان.

۶- تصویر آخرین حکم کارگزینی و یا بازنشستگی والدین در خصوص فرزندان همکاران شاغل و بازنشسته حسب مورد جهت مطابقت با امتیاز تخصیصی(۱۵ امتیاز).

۷- اصل گواهی ایثارگری متناسب با نوع اولویت مورد نظر از سوی داوطلب جهت تعدیل شرط سنی و معدل حسب مفاد آگهی

۸- ارائه اصل پرینت خام و تلفیقی سابقه اشتغال بکار متقاضیان مشمول تبصره (۱) و بند های ۱۱ و ۱۲ قسمت “ب” شرایط استخدامی استخدام در آگهی منتشره.

۹- ارائه مدارک مربوط به اثبات امتیاز بومی در مورد متقاضیان با رعایت مفاد مندرج در بند (۸) قسمت “ب” شرابط اختصاصی استخدام در آگهی منتشره.

۱۰- چهارقطعه عکس و سایر مدارک و مستندات حسب مورد و تشخیص

لینک نتایج

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

20 − 15 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.